Hộ chiếu online là một nền tảng để hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính. Nó được thiết lập với mục đích công khai, minh bạch và có người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nó cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện, theo dõi, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc, cũng như tiếp nhận, xử lý phản ánh và kiến nghị của cá nhân và tổ chức.